گزارش خبری

آرشیو خبرها

گزارش مصوبات

مصوبات شورا

پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد

پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر میبد بصورت فوق العاده ساعت 16 مورخ 9/12/1400 باتلاوت آیاتی از کلام الله مجید وحضوراکثریت اعضای شورا در محل شورا تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید. 1-درخواست مجوز شهرداری به شماره 29987 مورخ 2/12/1400 منضم به توافقنامه شماره 29605 مورخ 28/11/1400 مبنی برپرداخت خسارت پلاک شماره 3810 بخش 23 یزد به مالکیت آقای محمود دهقانی که 75/168 مترمربع آن در مسیر بلوار مدرس وپل زیر گذر معلم قرار گرفته و باقیمانده ای ندارد که مصوب گردید بابت انتقال متراژ در مسیر به نام شهرداری مبلغ 5،395،500،000 ریال در وجه مالک طی سه...
وب سایت رسمی شورای اسلامی شهر میبد
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است