ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    ارسال درخواست

    سامانه ارتباطات مردمی

    یکی از اعضای شورای اسلامی شهر را انتخاب کنید